Terug Gemeenteraad

di 14/12/2021 - 20:00 Skype

Openbare zitting

Beleidsondersteuning

Secretariaat

Politiezone Heist

Personeel

Financiën

Leefomgeving

Algemeen

 • De gemeenteraad gaat akkoord met de verdere uitwerking van een plan voor de bouw van  een nieuw administratief centrum, alsook een nieuw woonzorgcentrum. Beide projecten zijn belangrijk voor de kernontwikkeling van het gemeentecentrum én voor Heist-op-den-Berg als dienstverlenende organisatie, waardoor ze het dus strategisch zeer belangrijke projecten zijn.

  Voor de kernontwikkeling in het kort:

  Dergelijke belangrijke publieke gebouwen laden het centrum verder op. Het woonzorgcentrum op de locatie Vlinderstraat brengt zorgverlening zeer dicht bij ons levendige centrum , waar het thuishoort. Dergelijke inplanting (dichtbij en toch veilig) zorgt dat de bewoners van het woonzorgcentrum én hun familie erg nauw betrokken zijn bij alle maatschappelijke aspecten en niet wonen en leven op een vergeten plekje. Het AC in ons centrum kan zorgen voor een extra dynamiek voor het lokale bestuur én partners én de handelskern. Door te zorgen voor voldoende parking en ruimte, belemmert het AC het handelsapparaat en/of evenementen in onze kern niet, maar zal het alleen versterkend werken.

  Voor onze organisatie en dienstverlening in het kort:

  Eén AC zal duidelijkheid bieden voor de burger: 'hier kan ik terecht met al mijn vragen'. 

  Een ruime en overzichtelijke lokettenzaal zal een enorme vooruitgang zijn tegenover het huidige aanbod.

  Mensen moeten zich niet meer van locatie A naar locatie B verplaatsen en kunnen voor meer dan één vraag terecht in hun administratief centrum. Door de koppeling met het cultuurcentrum (CC) komt er een vergader- en congresinfrastructuur op één plaats in het hart van ons centrum, dat ook derden kunnen gebruiken/huren. Bijkomende ondergrondse parking bij het AC is een extra troef voor avondvoorstellingen in het CC en voor bezoekers in het weekends in ons centrum.

  Starters of diensten kunnen onderdak vinden in het AC, zodat ook zij een plaats vinden in het centrum. Onze medewerkers die steeds meer 'geïntegreerd' werken, omdat diverse teams werken aan gemeenschappelijke thema’s, kunnen snel bij elkaar binnenlopen om zaken te bespreken op een efficiënte manier. Kortom: we zullen eindelijk kunnen werken als één organisatie.

  Voor ons patrimonium:

  We bouwen twee moderne, duurzame gebouwen, en kunnen ouder en energieverslindend of gehuurd patrimonium afstoten. Duurzame concepten voor onze belangrijke en mooie gebouwen op de berg zijn nodig, al dan niet openbaar.

  De afsluitende vergadering met de gemeenteraadscommissie Ruimtelijke Ordening wees erop dat er draagkracht is voor die dossiers. Maar de gemeenteraad bevestigt dat ook best officieel, zodat de  verdere trajectstappen voor beide dossiers kunnen starten, én een plaats krijgen in het meerjarenplan én in de werklast voor de administratie.

  Beide dossiers moeten nu naar een volgende fase, waarbij het woonzorgcentrum op een andere snelheid zal lopen dan het AC, gelet op de hoge nood aan nieuwe infrastructuur.

Ruimtelijke Ordening

Mobiliteit

 • De gemeenteraad keurt de verlenging van het parkeerretributiereglement goed. Dat geeft de tijd om in samenspraak met het opnieuw aangestelde Streeteo een modernisering van het parkeerretributiereglement uit te werken. Het parkeerretributiereglement regelt de controle van de blauwe zones in Heist-op-den-Berg en de uitreiking van de bewonerskaarten.

Planning en Ontwikkeling

Dienstverlening

Gelijke Kansen

 • Nadat de taliban de macht in het land hebben gegrepen, verkeerde Afghanistan al snel in een humanitaire crisis, die verder verslechtert. Het land heeft voor het eind van dit jaar ongeveer 600 miljoen dollar (510 miljoen euro) dringende humanitaire hulp nodig volgens berekeningen van de Verenigde Naties. 

  In 2021 is een bedrag van 3.000 euro voorzien voor noodhulp aan het Zuiden. Heist in de Wereld verleent een positief advies om dat bedrag te schenken aan UNHCR, de Vluchtelingenorganisatie van de VN, om de burgers van Afghanistan te helpen.

Sociale Dienstverlening

Samenleving

Bibliotheek, Cultuur, Archief en Erfgoed

Sport en Jeugd

Buitenschoolse Kinderopvang en Speelplein

Zorgverlening

Kinderzorg

 • Vanaf 1 januari 2022 verandert de regelgeving rond het opportuniteitsadvies voor vergunningsaanvragen kinderopvang. De adviesrol van het lokale bestuur wordt vanaf dan versterkt.

  Tot vandaag was het lokale bestuur niet verplicht om een advies uit te brengen en de organisator was daar niet aan gebonden. Vanaf 2022 moet het lokale bestuur voor elke opstart van groepsopvang, voor elke verhuis  van een bestaande locatie binnen de gemeente en voor elke uitbreiding van meer dan acht plaatsten, verplicht een advies indienen. De organisator dient dit advies zelf aan te vragen en toe te voegen bij de vergunningsaanvraag.

  De gemeenteraad keurt de nieuwe procedure met criteria goed. De procedure werd reeds voorgelegd ter advies aan het lokaal overleg kinderopvang van 10 november 2021.

Beleidsondersteuning

Secretariaat

Interne Organisatie/Financiën

Financiën

Openbaar Domein

Uitbestede Werken Openbaar Domein

Toegevoegde agenda openbare zitting

Vraag

PRO Heist

Vlaams Belang

eta+

Toegevoegde agenda besloten zitting

Vraag

eta+


Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda's
Besluitenlijst